Logo

Name of the organization

Alliance of women of Slovakia

Type of organization

Non profit organization

Activities implemented to fight gender-based violence (in english)

The non-governmental organization, set up in 1994, is dedicated to monitoring the implementation of international documents on women’s issues, their translation and publication. It also deals with specific work against violence against women. Provides crisis social-law advice (non-stop SOS line), psychological and legal assistance. It also deals with the legislative aspects of violence against women.

In 2000, the Alliance of Women of Slovakia set up a telephone line for victims of domestic violence, which later expanded to a crisis center. Today there are counselors specializing in domestic violence, psychologists, lawyers and lawyers, and new specialists and experts are being trained. As we discovered that the laws on domestic violence are inadequate, we began to prepare with several lawyers and lawyers to amend them. In October 2001, amendments to the law were prepared and approved by Parliament in June 2002. In the same year and with the continuation in 2002, a 5. woman campaign was set up in cooperation with other organizations to inform the public about the problem of domestic violence.

Activities implemented to fight gender-based violence (in your national language)

Mimovládna organizácia, ktorá vznikla v roku 1994 sa venuje monitorovaniu implementácie medzinárodných dokumentov k problematike žien, ich prekladom a vydávaniu. Venuje sa aj konkrétnej práci proti násiliu na ženách. Poskytuje krízové sociálno-právne poradenstvo (non stop SOS linka), psychologickú a právnu pomoc. Zaoberá sa aj legislatívnymi aspektmi násilia páchaného na ženách.

V roku 2000 Aliancia žien Slovenska zriadila telefónnu linku pre obete domáceho násilia, ktorá sa neskôr rozšírila na krízové centrum. Dnes tu pracujú poradkyne so špecializáciou na domáce násilie, psychologičky, právničky a právnici a stále sa školia noví odborníci a odborníčky. Keďže sme objavili, že zákony týkajúce sa domáceho násilia, sú nedostatočné, začali sme pripravovať s viacerými právničkami a právnikmi ich novelizáciu. V októbri 2001 boli novely zákonov pripravené a v júni 2002 ich schválil parlament. V tom istom roku a s pokračovaním v roku 2002 vznikla v spolupráci s ďalšími organizáciami kampaň 5. žena, ktorá mala za cieľ informovať verejnosť o probléme domáceho násilia.

Mode of intervention

  • Psychological support for victims of violence
  • Social support for victims of violence
  • Legal support for victims of violence
  • Advocacy

Area of action

National

Keywords

Gender based violence, violence, women, men, advocacy, communication, information, help, assistance, ngo, association, Reception, Legal Advice, Legal Assistance, Psychological Counseling, Self-Help Groups, Trauma Processing Interventions

Contact informations

Nábělkova 2
Bratislava-Karlova Ves, Bratislava 841 05
Slovaquie
Placer sur la carte

Phone number