Logo

Name of the organization

Centrs MARTA

Type of organization

Non profit organization

Activities implemented to fight gender-based violence (in english)

The aims of the association are:
1. promotion of gender equality, protection of women’s rights and rights.
2. Encourage and support the integration of unemployed, low-income women in a crisis situation and the integration of young people in society, reducing social and national tensions.
3. Support and strengthen women’s activity.
4. Promote the establishment and development of a network of women’s organizations;
5. Reduce violence against women and children in the family, eradicate the trafficking and sexual exploitation of people (including children).
6. To establish international cooperation for the defense of women’s rights and to promote development cooperation in promoting the culture of women.

The Association takes part in various projects, cooperates with other organizations in Latvia and in the world, participates in and influences the political processes in the country.

Activities implemented to fight gender-based violence (in your national language)

Biedrības mērķi ir:
1. dzimumu līdztiesības veicināšana, sieviešu interešu un tiesību aizstāvība.
2. Veicināt un atbalstīt bezdarbnieču, krīzes situācijā nonākušu sieviešu un sieviešu ar zemiem ienākumiem, kā arī jauniešu integrāciju sabiedrībā, mazinot sociālo un nacionālo spriedzi.
3. Atbalstīt un stiprināt sieviešu aktivitāti.
4. Veicināt sieviešu organizāciju sadarbības tīkla izveidi un attīstību;
5. Mazināt vardarbību pret sievieti un bērniem ģimenē, izskaust cilvēku (tai skaitā arī bērnu) tirdzniecību un seksuālo izmantošanu.
6. Veidot starptautisko sadarbību sieviešu tiesību aizstāvībai un veikt attīstības sadarbību sieviešu tiesību kultūras veicināšanā.

Sava mērķa sasniegšanai un īstenošanai Biedrība ņem dalību dažādos projektos, sadarbojas ar citām organizācijām Latvijā un pasaulē, piedalās un ietekmē politiskos procesos valstī.

Mode of intervention

  • Social support for victims of violence
  • Trainings
  • Data Production / Studies / Research
  • Advocacy

Area of action

National

Keywords

Gender based violence, violence, women, men, advocacy, communication, information, help, assistance, ngo, association, Reception, Legal Advice, Legal Assistance, Psychological Counseling, Self-Help Groups, Trauma Processing Interventions

Contact informations

Matīsa iela 49 – 3
Rīga, Vidzeme LV-1009
Lettonie
Placer sur la carte

Phone number